Version 3

  Vítejte na legislativním portálu komunity element14, předním zdroji nejaktuálnějších legislativních informací v oblasti elektroniky. Využijte přehledných podrobných průvodců, diskusních fór a jedinečné funkce „Zeptejte se odborníka“, které vám pomohou orientovat se ve světě legislativy týkající se elektronických zařízení.

   

  Směrnice RoHS - Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
  Směrnice 2011/65/EU (RoHS) vstoupila v účinnost v členských zemích Evropské unie k 1. červenci 2006. Od tohoto data nesmí výrobci osmi kategorií elektrických a elektronických zařízení dodávat na trh výrobky obsahující šest „zakázaných“ nebezpečných látek, pokud jim to neumožňují konkrétní výjimky ze směrnice RoHS. Jako součást přepracované legislativy RoHS nyní pro všechny výrobky, které spadají do pole působnosti směrnice RoHS, platí rovněž požadavky na označování CE.

   


  Předpisy REACH - Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
  Směrnice 1907/2006/ES (REACH) je nejvýznamnějším legislativním předpisem za posledních 25 let v oblasti chemických látek, který má dopad na výrobu. Legislativa REACH požaduje, aby výrobci a dovozci chemických látek odpovědní za výrobní data definovali nebezpečí a rizika pro přibližně 30 000 látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), které jsou vyráběny v Evropské unii nebo do ní dováženy v ročním množství jedné tuny či větším.

  Shoda s předpisy REACH

   

  Máte názor, o který byste se chtěli podělit? Nechejte nám níže svůj komentář.


   

   

  • Register with   element14 to be able to receive the latest global legislation   updates

   

   

  • Got an opinion you   want to share? Leave your comments below