Version 4

  Czy warto interesować się na poważnie RoHS-em, skoro w ciągu 5 lat obowiązywania dyrektywy żadna fi rma w Polsce nie została ukarana grzywną ani nie została zmuszona do wycofywania produktów wadliwych z rynku?

   

  To prawda, że do tej pory w zasadzie nie karano przedsiębiorców za złamanie regulacji prawnych w zakresie RoHS, ale obecnie monitorowanie jej przestrzegania staje się coraz częstsze. Wiele krajów zatrudnia teraz dodatkowych specjalistów, którzy skupiają się tylko na obserwacji rynku pod tym kątem. Niemniej trzeba zauważyć, że raczej nie stosuje się kar finansowych i w razie wykrycia nadużycia producent jest zmuszany do wycofania wadliwego produktu z rynku. To również jest bardzo kosztowne i firmy wolą unikać takich kłopotów, zwłaszcza w ostatnich kryzysowych latach. Dlatego wielu przedsiębiorców poddaje się dobrowolnie audytom, traktując je jako element dobrej praktyki rynkowej. W ramach nowelizacji dyrektywy RoHS, która wejdzie w życie 2 stycznia 2013 roku, pojawi się też szereg wymagań dotyczących oznakowania produktów, tak aby zgodność z wymaganiami była bardziej widoczna. To ograniczy trochę swobodę działania tych, którzy dzisiaj podchodzą swobodnie do wymagań RoHS.

   


  Dyrektywa RoHS weszła w życie pierwszego lipca 2006 roku. W trakcie swojego obwiązywania doprowadziła do spektakularnego obniżenia zawartości niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jednocześnie nakładając na przedsiębiorców znaczne koszty. Czy patrząc z dzisiejszej perspektywy było warto?

   

  Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w produktach, nawet jeśli dotyczy tylko 6 wybranych pierwiastków i związków chemicznych wymienionych w pierwszej edycji dyrektywy RoHS, jest działaniem, które będzie można ocenić w dalszej przyszłości. Sprawy związane z ochroną środowiska mają dzisiaj wielkie znaczenie społecznie i postrzegane są przez wiele osób jako zagadnienia etyczne i polityczne, od których nie ma odwrotu. Istotne jest też, że w ten sposób urządzenia elektroniczne po zaprzestaniu eksploatacji daje się łatwiej i bezpiecznej recyklingować, natomiastwielu z początkowych kosztów tej transformacji biznes elektroniczny już dzisiaj nie ponosi, co dowodzi, że te dodatkowe koszty nie są wcale takie znaczące.

   


  Nowelizacja dyrektywy RoHS – jakie są jej główne założenia? Od kiedy wejdą w życie?

   

  Nowa dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski w lipcu tego roku i kraje członkowskie mają 18 miesięcy na włączenie zapisów do lokalnego prawa. Dlatego regulacje z nią związane zaczną obowiązywać od 2 stycznia 2013 roku. Wymieniane w nowej dyrektywie kategorie produktowe o numerach 8–9, czyli urządzenia medyczne i sprzęt do monitoringu i sterujący, objęte zostaną regulacjami od 2014 roku i są w tych grupach wyjątki, których zakazy nie obejmą. Nowością jest to, że nowa dyrektywa RoHS zostanie połączona z oznakowaniem CE, co zmieni zasady wykonywania i uzyskiwania deklaracji zgodności. Kolejną zmianą w stosunku do starych regulacji jest dość duża liczba wyjątków. Sporo zmian ma charakter porządkowy. Format deklaracji zgodności ma teraz standardową i ujednoliconą formę, a znak CE będzie nie tylko potwierdzał,
  że produkt jest bezpieczny dla użytkownika i spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej, ale także to, że został wykonany bez użycia substancji zabronionych i będzie mógł być łatwo poddany recyklingowi po zakończeniu użytkowania.

   


  Czy to prawda, że po 2019 roku wszystkie urządzenia elektroniczne podpadną pod RoHS? Jakie zagrożenia niesie ten proces rozszerzania jej oddziaływania na całą elektronikę?

   

  To prawda, bo ostatnia, 11. kategoria produktów, które obejmie RoHS, wejdzie w życie w 2019 roku i będzie zawierać wszystko, co nie zostało uwzględnione we wcześniejszych kategoriach od 1 do 10, łącznie z wieloma ustanowionymi do tego momentu wyjątkami. Takie działanie zostało nazwane otwartym podejściem. Niemniej nie obawiałbym się tego momentu ani nie oczekuję, że sprawi on jakieś kłopoty, bo do tego czasu będziemy mieli jasno ustalone granice działania RoHS wypracowane przez system wyjątków.

   


  Jaka jest świadomość specjalistów z fi rm elektronicznych i producentów elektroniki na temat zagadnień związanych z RoHS i zmian, które się zbliżają?

   

  O ile cały proces zmian w prawie i dyskusja nad nowymi regulacjami była dobrze nagłośniona na szczeblu rządowym, a informacje z nią związane są bez problemu dostępne, o tyle jednak komunikacja w dół rynku w stronę małych i średnich przedsiębiorstw zawsze sprawia problemy. Widać to po tym, ile kierowanych jest do nas pytań i czego one dotyczą. Niewątpliwie dla małych fi rm wdrożenie wymagań nowej dyrektywy RoHS będzie często wyzwaniem organizacyjnym.

   


  Jaką rolę w zagadnieniach związanych z nowelizacją dyrektywy RoHS powinni odgrywać dystrybutorzy podzespołów elektronicznych? Jak podchodzicie do tego zagadnienia w Farnellu? Czy klienci kupujący podzespoły potrzebują wsparcia z Waszej strony?

   

  To prawda, że wielu naszych klientów zwraca się do nas z prośbą o pomoc w sprawie zagadnień związanych z wymaganiami prawnymi stojącymi przed firmami elektronicznymi. Pomoc dla nich jest dla nas elementem wsparcia technicznego i sposobem na budowanie dobrych relacji z dystrybutorem. Aby jak najlepiej przekazać klientom naszą wiedzę i doświadczenie powołaliśmy do życia mini portal www.element14.com/legislation poświęcony tej tematyce, gdzie zamieszczamy literaturę, materiały szkoleniowe, prowadzimy forum dyskusyjne i odpowiadamy na pytania. Uważam, że takie działania są dzisiaj nieodłącznym elementem naszej pracy.

   


  Gary Nevison jest specjalistą z 35-letnim doświadczeniem zajmującym się w fi rmie Farnell aspektami prawnymi dotyczącymi produkcji elektroniki, takimi jak RoHS, REACH, ErP, Eco-design, WEEE i innymi. Jest aktywnym członkiem wielu grup i stowarzyszeń branżowych. Prowadzi portal element14/legislation, jest autorem popularnego bloga „Directive Decoder” oraz wykłada na wielu seminariach poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska.

   

  źródło: Elektronik

   

   

   

   


  • Register with element14 to be able to receive the latest EU RoHS Directive legislation updates


  • Found the information, now get the part! Visit our online store


  • Got an opinion you want to share? Leave your comments below