Version 3

  Áttekintés és kérdojelek

   

   

  Tom Westcott – a Farnell plc jogi szabályozással foglalkozó munkatársa

   

   

  A termékek megfeleloségének könnyen felismerheto jelképe az Európai Unióban, a CE-jelölés most új tartalmat ad az ismert „esernyoszabályhoz”. A CE-jelölés ugyanis 2013 januárjától azt is jelenti majd, hogy a RoHS-megfeleloség az újraértelmezett RoHS-szabályoknak való megfelelést jelenti. Ez jó hír a fogyasztóknak, de vajon milyen hatása lesz az OEM-tevékenységre az EU-ban? Az alábbi elemzés nem könnyu olvasmány, de jól érzékelteti, hogy a muszaki fejlesztésen túl még mennyi további fi gyelmet, idot, pénzt, munkaerot és más eroforrást igényel, hogy a termék ne csak muködjön, de meg is feleljen a szabványoknak.

   


  Hogy ezt megválaszoljuk, eloször ismerjük meg az okokat, amelyek a CE- és az RoHS1-jelölések között kapcsolatot létesítenek. Szélesen értelmezve a cél az volt, hogy mindazokra a termékekre kiterjessze a RoHS hatókörét, amelyek a CEjelölést viselik. 2013. január 2-tól tehát minden olyan termék, amely az újraértelmezett RoHS-direktíva (2011/65/EU) hatáskörébe esik, viseli egyben a CE-jelöléssel járó kötelezettségeket is. A CE-jelölést azért vezette be az Európai Bizottság, hogy lehetové tegye általa a termékek szabad áramlását anélkül, hogy a termék forgalmazásához minden tagállamban külön megfeleloségi nyilatkozatot kellene szerezni. A CElogó felhelyezésével a gyártó úgy nyilatkozik, hogy a termék fejlesztése, vizsgálata és gyártása során betartottak minden alapveto követelményt, amelyet az alkalmazható összes új direktívák megfogalmaznak. Ez tehát nem csak azt jelenti, hogy a termék biztonságos, hanem azt is, hogy alkalmas mindarra a funkcióra, amelyre tervezték, és hogy nincs ártalmas hatással a környezetre. Ez a mindenre kiterjedo értelmezés az oka annak, hogy az EC-jelölés az RoHS újraértelmezésével is összefügg.

   


  Jelenleg a RoHS-direktíva hat anyag használatát korlátozza. Ezek az ólom, a higany, a kadmium, a 6-vegyértéku króm, valamint a polibromid bifenil- és difenil-éterek, amelyeket a termék súlyára vonakoztatott maximális koncetrációértéket meghaladó mennyiségben nem szabad felhasználni. A direktíva hatáskörét nyolc kategóriára osztják fel. Az újraértelmezést követoen, az RoHS hatásköre 2014-tol 10, 2019-tol pedig 11 kategóriát tartalmaz majd – ez az utolsó bovítés a „nyitott kategóriával” egészíti ki a szabályozást. A megfeleloség bizonyításához a gyártóknak elégséges bizonyítékot kell felmutatniuk olyan technikai dokumentációk vagy információk formájában, amely a „megfeleloségi tanúsítvány” (Certifi cate of Compliance – CoC) néven ismert. Ám nincs semmiféle specifi kus szabályozás arra nézve, hogy a sokféle alkalmazásból, különféle formátumban megjeleno különbözo információkat milyen formátumban kell megjeleníteni. A CE-jelölés viszont a megfeleloség bizonyításának világosan defi niált módját eloírva megszünteti ezt a többértelmuséget. A CE eloírásai három lépéses eljárást tartalmaznak a megfeleloség bizonyítására: egy technikai leírás, majd a megfeleloségi nyilatkozat (Declaration of Compliance – DoC) elkészítését, és utolsó lépésként a CE-jelölés felhelyezését. A muszaki leírás tartalmazza a megfeleloség bizonyítását a 768/2008/EC direktíva A moduljának 2. függeléke szerint. Eloször: a muszaki bizonyításnak a következoket kell tartalmaznia:


  • a termék általános leírását,
  • a koncepciótervet és a gyártási terveket (a szükséges leírásokkal és magyarázatokkal),
  • azoknak a harmonizált szabványoknak a felsorolását, amelyeknek a termék megfelel, a számítások és vizsgálatok eredményeit és a vizsgálat zárójelentését.

   


  Másodszor: a DoC-nak (amelynek tartalmi követelményeit a CE-direktívának [2011/65/EU] Annex VI függeléke határozza meg) tartalmaznia kell


  • a gyártó nevét és címét,
  • felelosségvállaló nyilatkozatát,
  • a nyilatkozat tárgyát képezo objektum részletes leírását,
  • annak a tanúsítását, hogy az objektum megfelel a RoHSkövetelményeknek
  • a termékre vonatkozó más harmonizált szabványok felsorolását
  • bármi más, a termékre vonatkozó muszaki információt, és végül
  • a gyártó képviselojének aláírását.


  Mint azt korábban említettük, a CE-eloírások sokkal világosabb követelményeket fogalmaznak meg és a DoC elkészítésére magában a direktívaszövegben egy formanyomtatványt is bemutat. Ez szöges ellentétben áll a megfeleloségi tanúsítványnak (CoC) az érvényes RoHS-jogszabály határozatlanságából fakadó bizonytalanságaival, amelynek a sokféle lehetséges formai megoldása zavart okoz mind a gyártók, mind a szabály ellenorzésére hivatott hatóságok körében. A CoC-t a végtermékek és berendezések esetében valószínuleg fel is váltja majd a DoC, ám továbbra is szükség lesz rá az alkatrészeknél.

   

   


  Végül pedig, ha a gyártó már eleget tett minden fenti intézkedésnek, el kell helyeznie a CE-jelzést a terméken a direktívában megfogalmazott szabályoknak megfeleloen.


  Ezután felteheto a kérdés, hogy milyen hatással lehet CE-jelölés és a RoHS-szabályozás ilyenfajta összekapcsolására az európai OEM-ek (eredeti berendezésgyártók) tevékenységére. Ha egyszeruen (de szerencsétlenül) akarunk fogalmazni, meg kell ismételnünk az eddigieket – további adatgyujtési kötelezettséggel terheli meg az OEM-eket. A muszaki leíráshoz szükséges információk összeszerkesztése többleteroforrásokat és ráfordításokat igényel a gyártóktól, annak ellenére, hogy a RoHS-megfeleloség bizonyítási szabályait kidolgozó EU-bizottság olyan megoldást javasolt, amely nem ró több dokumentációs terhet a gyártókra annál, amit annak elotte is el kellett végezniük. A DoC anyagának összeállítása ugyan meglehetosen egyszeru, problémamentes, de a feladat terjedelme roppant nagyra is növekedhet, ha az EU-ben értékesített minden villamos és elektronikus berendezés DoC-jait felül kell vizsgálni és kijavítani az új szabályozásnak megfeleloen. Végül pedig a CE-jelölés feltüntetése nem jelent új feladatot a termékeknek arra a többségére nézve, amelyet ezzel már megjelöltek annak érdekében, hogy az „EU-ernyo” által már eddig is lefedett egyik vagy másik direktívának való megfeleloséget bizonyítsák.


  Ez esetben a CE-jelölés tehát olyan „ernyo”, amely azt jelenti, hogy a RoHS-szabályozás hatókörébe nem tartozó termékekre továbbra is érvényes maradhat egy vagy több, a CE-jelölésre vonatkozó direktívában foglalt egyéb direktíva. Erre példa a fejlesztokészletek esete. Miközben a legtöbb fejlesztokészletre nem vonatkoznak a RoHS-szabályok (mivel a kizárólag kutatási és fejlesztési célokat szolgáló termékekre nem terjed ki a 2013. január 2-tol hatályos szabályozás), ettol még vonatkozik rájuk a CE - direktívába foglalt egyéb szabályozás – például az EMC-t (elektromágneses kompatibilitást) szabályozó direktíva. A kábelek is komoly viták kereszttüzében vannak. Ha egy kábelt egy termék részeként értékesítenek (mint például egy laptop számítógép hálózati kábelét), érvényes rájuk a RoHS-szabályozás, következésképpen a CE-direktíva. Ha viszont a kábelt önállóan adják el, nem érvényesek rá a RoHS-szabályok (mivel mint eszköz, önállóan nem használ a muködéséhez elektromosságot, csak egy másik termékhez csatlakoztatva), ám ettol még érvényes rá egy másik (nevezetesen a kisfeszültségu) CE-direktíva. Ennek az az oka, hogy a különféle direktívák hatásköri defi níciói eltéroek. Az Európai Bizottság jelenleg is tárgyalja a kábelekre vonatkozó RoHS-szabályokat. Fontos megértenünk, hogy a RoHSeloírás csak egy a CE-megfeleloség szempontjai között, és még sok vitatható kérdésbe „futhat bele” a szakma a hatályba lépés dátumának közeledtével. Az OEM-ek nem szükségképpen csak a megfeleloség bizonyításának nehézségeivel, hanem az érintett termék szérianagyságából fakadó problémákkal is találkozhatnak. Fontos megjegyeznünk, hogy a megfeleloség bizonyításának a felelossége az egész szállítási láncra kiterjed. A gyártókra,importorökre és disztribútorokra vonatkozó speciális követelmények a RoHS-direktíva 7., 9., 10. és 11. fejezetében találhatók, összhangban a 768/2008/EC CE-döntés Annex 1 R2, R4, R5 és R6 cikkelyeiben megfogalmazott ajánlásokkal. Ha ezt összekapcsoljuk a CE-jelölés által összefoglalt más direktívák követelményeivel, a REACH-szabályozással járó roppant terjedelmu adatgyujtési feladatokkal és a régóta esedékes, küszöbön álló kínai RoHS-szabályozással, világossá válik, hogy a jogi megfeleloség biztosítása nincs elintézve azzal, hogy újabb felelosségként a tervezokre terheljük – ez kizárólag erre a feladatra szánt eroforrásokkal oldható meg.

   


  Annak a megoldásnak, hogy a CE-jelölés az RoHShatáskört is magában foglalja, van gyakorlati haszna is. A CEjelölés ezen a módon ugyanúgy tanúsítja, hogy a termék eleget tesz a veszélyes anyagok korlátozásának tilalmát megfogalmazó jogszabályoknak, mint más, ugyanezen „ernyo” alatt összegyujtött direktíváknak. Ezen kívül világossá teszi azt is, hogyan kell az RoHS-megfeleloséget bizonyítani a termék részletes átvizsgálása során. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a követelmények olyan terjedelmuek, amely minden bizonnyal az amúgy is túlterhelt adatgyujto eroforrások további bovítését követeli meg, és ezzel jelentos problémát okoz a vállalkozásoknak. Kétségkívül arra számíthatunk, hogy az intézkedés bevezetése jelentos csapást mér az európai vállalkozásokra, különösen azokra a kis- és középvállalatokra, amelyeknek teljes mértékben igazodniuk kell a CE-direktíva eloírásaihoz, ám nincs elég eroforrásuk ahhoz, hogy teljesítsék a rájuk háruló kötelezettségeket. Ha a cégek nem tudnak elég idot és pénzt eloteremteni a megfeleloség bizonyításához, elofordulhat, hogy a többség kénytelen lesz megkerülni a megfeleloségi szabályozást – és ez „kifordíthatja a CE-direktíva ernyojét”, azaz hatástalaníthatja a megfeleloségre vonatkozó teljes jogi környezetet.

   


  A RoHS-újraértelmezéssel kapcsolatos további információkat az element14 portál jogszabályokkal foglalkozó webhelyén www.element14.com/community/community/legislation) találhat az olvasó. Ez az elektronikára vonatkozó jogszabályoknak a szakmán belül legteljesebb áttekintését adja, ahol lépésrol lépésre vezeto útmutatók, vitafórumok és az egyedülálló Ask the Expert (Kérdezze a szakértot) szolgáltatástól kaphat útmutatást az elektronika jogi szabályozásának világában.

   

   

  forrás: Magyar Elektronika

   

   


  • Register with element14 to be able to receive the latest CE Mark Directive legislation updates


  • Found the information, now get the part! Visit our online store


  • Got an opinion you want to share? Leave your comments below