เงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ element14

English
   เงื่อนไขการให้บริการ / การใช้ element14

เงื่อนไขการให้บริการ (“เงื่อนไข”) เหล่านี้กำหนดหลักพื้นฐานในการที่กลุ่มบริษัทต่างๆ ภายใต้บมจ. Premier Farnell (“PF/เรา”) จะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ element14 เมื่อลงทะเบียน เข้าถึง หรือใช้ element14 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้

เราอาจปรับปรุงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นคุณควรตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการใช้ element 14 ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขที่ปรับปรุงแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก็บรวบรวมใน element14 จะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การลงทะเบียน

คุณต้องลงทะเบียนกับ element14 เพื่อเข้าร่วม ให้ข้อมูล หรือเข้าถึงบริการใน element14 การลงทะเบียนมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น และคุณไม่ควรใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณร่วมกับผู้อื่น คุณมีหน้าที่ในการเก็บรักษารหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับ รวมทั้งกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีของคุณ

การใช้ที่ไม่อนุญาต / ผู้ที่ไม่ควรใช้ element14

คุณไม่ควรใช้ element14 หากคุณ:

  1. ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามเกณฑ์ที่กฎหมายในประเทศของคุณอนุญาตให้ก่อพันธะและข้อผูกมัดทางการเงินและโดยสัญญา และรับความรับผิดใดที่คุณอาจก่อขึ้นในการใช้ element14

  2. อายุต่ำกว่า 13 ปี หรือหากคุณมีอายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปี แต่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้ใช้ element14

  3. อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธของสหรัฐฯ หรือเป็นพลเมืองหรือพำนักหรืออยู่ในประเทศที่ถูกลงโทษตามกฎหมายสหรัฐฯ (หรืออยู่ในรายชื่อลักษณะเดียวกันอื่นใด หรือเป็นพลเมืองหรือพำนักหรืออยู่ในประเทศที่ถูกลงโทษในเขตอำนาจศาลอื่นใดที่มีผลบังคับ) และเราขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดการเข้าถึง element14 โดยบุคคลหรือประเทศดังกล่าวใดๆ

  4. เป็นบุคคลในประเทศซึ่งการใช้หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมหรือบริการใดๆ ภายใต้ element14: (1) จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่นของประเทศที่คุณอยู่ หรือ (2) ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีผลบังคับของประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ

  5. เป็นบุคคลซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต การอนุญาต หรือการยินยอมในการใช้ element14 แต่คุณไม่มีใบอนุญาต การอนุญาต หรือการยินยอมดังกล่าว

เพื่อประโยชน์ของวรรค 3 นี้ ให้บุคคลที่ถูกละเว้นจากการใช้ element14 รวมถึงบุคคลที่กระทำการดังกล่าวในนามของบริษัท หรือองค์กรอื่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขในวรรค 3 ด้วย

เมื่อใช้งาน element14 คุณยืนยันว่าคุณไม่อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาที่เราแสดง:

เนื้อหาหรือสาระใดใน element14 ที่เราแสดงไว้จะอยู่ภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในการออกแบบ) ซึ่งเราเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต สิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหานี้จะยังคงอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของเราหรือกรรมสิทธิ์ของผู้ให้อนุญาตแก่เรา

ห้ามทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาของ element 14 (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือแก้ไขหรือแยกส่วน/ดีคอมไพล์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง และคุณไม่ควรเก็บหรือรวบรวมข้อมูลและ/หรือสาระต่างๆ จาก element14 เข้าเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลหรืองานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง ในกรณีที่คุณได้รับอนุญาต คุณจะต้องรักษาไว้ซึ่งการประกาศลิขสิทธิ์ใดๆ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่อยู่ในสาระต้นฉบับ

เนื้อหาที่ได้รับจากคุณ:

เราจะไม่อ้างกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาใดๆ ที่คุณให้ไว้ใน element14 แต่เมื่อคุณโพสต์เนื้อหาของคุณ คุณได้ให้สิทธิ์และการอนุญาตที่ใช้ได้ทั่วโลก ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว โอนต่อได้ และไม่มีค่าลิขสิทธิ์แก่เราในการใช้ แสดง ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง แปล ประมวลผล ตีพิมพ์ เผยแพร่ ส่งต่อ โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา และขายต่อ/ขาย/ให้เช่าเนื้อหาดังกล่าวใดๆ คุณยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์และการยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดที่ทำให้คุณสามารถให้อนุญาตแก่เราได้

คุณมีหน้าที่ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่อยู่ในเนื้อหาใดๆ ที่คุณให้ไว้ใน element 14 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ การอนุญาต และการยินยอมที่จำเป็น (ซึ่งรวมถึงจากนายจ้าง) ในการให้เนื้อหาดังกล่าวแก่ element14

เมื่อให้เนื้อหาในพื้นที่สาธารณะของ element14 หรือเลือกที่จะร่วมมือกับผู้ใช้อีกราย บุคคลอื่นจะสามารถใช้เนื้อหาที่คุณให้หรือเปิดเผยได้ และเราไม่สามารถควบคุมวิธีที่บุคคลเหล่านั้นจะใช้เนื้อหาดังกล่าวหรือสิทธิ์ที่บุคคลเหล่านั้นอาจได้รับเหนือเนื้อหานั้น คุณมีหน้าที่ในการใช้การควบคุมใดๆ ที่คุณเชื่อว่าจำเป็นต่อการใช้และสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว

เนื้อหาใดที่คุณให้ไว้ในพื้นที่ส่วนตัวของ element14 จะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่คุณให้สิทธิ์เข้าถึงในพื้นที่นั้นเท่านั้น

ความรับผิดชอบของคุณ

คุณต้องรับผิดชอบต่อ:

  1. การใช้ element14 ของคุณ ซึ่งควรใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวหรือทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

  2. เนื้อหาทั้งหมดที่คุณให้ไว้ใน element14 ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ผิดกฎหมายในทางใดๆ ในประเทศของคุณหรือประเทศอื่นใด ล่วงละเมิดหรือหมิ่นประมาทในทางใดๆ ไม่ถูกต้องหรือหลอกลวง เป็นความลับ ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือเป็นการโฆษณาหรือเนื้อหาส่งเสริมการขายที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต (สแปม)

  3. การปกป้องสิทธิ์ใดๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาที่คุณให้ไว้ใน element14 ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 ข้างต้น

  4. การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้กระทำการใดๆ หรือโหลดเนื้อหาใดๆ เข้าสู่ element14 ซึ่งเป็นอันตรายทางเทคนิค หรืออาจดักล้อม แทรกแซง หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของ element14

  5. การเก็บสำเนาสำรองของเนื้อหาใดๆ ที่คุณให้ไว้ใน element14 ซึ่งคุณอาจจำเป็นต้องใช้

  6. การปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อจำกัด และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการแสดงไว้เหนือเนื้อหาที่ผู้ใช้อื่นๆ ให้ไว้ใน element14 ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่เราเป็นผู้ให้ด้วย

สิทธิ์ของเรา

เรามีสิทธิ์ในการ:

  1. เปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการ element14 หรือบริการใดที่ให้ไว้ใน element14 เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

  2. ติดตาม ตรวจสอบ กรอง ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ในกรณีที่เราเห็นว่าเหมาะสม แต่เราไม่มีหน้าที่และข้อผูกมัดในการติดตาม ดูแล หรือกลั่นกรองเนื้อหาหรือบริการใดๆ ใน element14 และเราไม่ได้กลั่นกรองเนื้อหาใดๆ ก่อน

  3. ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ให้ไว้ใน element14 (ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ให้ก็ตาม) แม้ว่าเราจะไม่ได้ผูกมัดตนเองในการทำเช่นนั้นหรือมีหน้าที่ในการกระทำดังกล่าว

  4. ดำเนินการใดๆ ตามที่เราเห็นสมควรในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้หรืออย่างอื่น ซึ่งรวมถึงการเพิกถอนบัญชี การลบเนื้อหา และการดำเนินการทางกฎหมาย

  5. ปิดหรือจัดเก็บบัญชีหรือโครงการต่างๆ ที่ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน

  6. หยุดการเข้าถึง element14 ของผู้ใช้ใด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

  7. เปลี่ยนที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ element14 เป็นครั้งคราว

  8. โอนผลประโยชน์ของเงื่อนไขเหล่านี้ โดยขึ้นอยู่กับภาระ โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมและบอกกล่าวต่อบริษัทใดในกลุ่มบริษัทภายใต้ Premier Farnell หรือต่อบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีการขาย ควบรวม หรือโอนธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วน

การยกเว้น

เราไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อ:

  1. เนื้อหาหรือบริการต่างๆ ที่เราแสดงหรือทำให้ใช้ได้ใน element14 ซึ่งทั้งหมดนี้มีให้เพื่อเป็นเวทีเปิดสำหรับการสนทนา การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการสร้างเครือข่ายสังคม และไม่มีการแถลงข้อเท็จจริงหรือการรับประกันในลักษณะใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือบริการดังกล่าว

  2. สาระ บริการ หรือไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สาม ซึ่งอ้างอิงหรือเชื่อมโยงถึงคุณใน element14 ซึ่งรวมถึงความรับผิดที่เกิดขึ้นจากข้อกล่าวหาว่าสาระ บริการ หรือไซต์เหล่านั้นละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ หรือกฎหมายของประเทศใดๆ

  3. >้เนื้อหาหรือข้อมูลใดที่คุณหรือบุคคลที่สามสร้างหรือให้ไว้ (ซึ่งรวมถึงสิ่งใดก็ตามที่คุณให้ไว้ ซึ่งเป็นอันตรายทางเทคนิค เช่น มีไวรัส โลจิกบอมบ์ ไวรัสโทรจัน ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายอื่นๆ) หรือการกระทำหรือการละเว้นของผู้ใช้หรือผู้ร่วมให้ข้อมูลใน element14 ใดๆ ดังกล่าว

  4. การระงับหรือการไม่สามารถใช้ element14 หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ element14 เป็นการชั่วคราวหรือถาวร (โดยจะบอกกล่าวหรือไม่ก็ได้)

  5. การลบ ความเสียหายหรือการไม่สามารถจัดเก็บเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ในหรือส่งต่อผ่าน element14

  6. การเรียกร้องหรือการสูญเสียในลักษณะใดๆ ที่เกิดจากการใช้หรือการเชื่อถือในสาระ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่มีอยู่หรือสามารถใช้ได้ผ่าน element14 (แต่เราไม่ได้แสวงหาเพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อเรื่องใดที่อาจเป็นการผิดกฎหมายสำหรับเราในการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิด เช่น การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือหลอกลวงของเรา)

  7. สิ่งใดก็ตามที่ระบุไว้ว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในส่วนที่ 4 และ 5 ข้างต้น

บททั่วไป

เงื่อนไขเหล่านี้และการใช้ element14 ทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษและเวลส์ และศาลของอังกฤษและเวลส์ มีขอบเขตอำนาจในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่มีข้อพิพาท

ข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาว่าไม่มีผลบังคับ จะถือว่าถูกลบออกไปและข้อกำหนดที่เหลือของเงื่อนไขนี้จะมีผลบังคับต่อไปโดยสมบูรณ์ การที่เราไม่สามารถบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดของเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่เป็นการสละสิทธิ์ของเราหรือละเว้นข้อกำหนดที่มีผลบังคับ

   นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราถือว่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตเป็นเรื่องสำคัญมาก คำแถลงนี้มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดหลักการที่จะควบคุมการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งเราอาจได้มาในระหว่างการใช้ element14 การยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นการแสดงว่าคุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการนำไปใช้ตามนโยบายดังกล่าว

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือรู้สึกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ communitymanager@premierfarnell.com

เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณอย่างไร

เพื่อให้สามารถลงทะเบียนกับ element14 เราต้องการชื่อผู้ใช้ ชื่อ และที่อยู่อีเมลของคุณ (ข้อมูลการลงทะเบียน) และหากคุณต้องการคุณสามารถแก้ไขประวัติของคุณและให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลการทำงาน สถานที่ และรูปถ่าย (ข้อมูลประวัติ) ตามดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว เราเป็นผู้กำหนดจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ และด้วยเหตุนี้จึงถือว่ าเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลนี้ ไม่ใช่เรา แต่เป็นคุณที่เป็นผู้กำหนดจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลประวัติ เราจึงไม่ได้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลประวัติซึ่งคุณแสดงไว้ในประวัติของคุณ

เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวไว้ใน element14 ดังนั้น คุณไม่ควรใส่ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวใดๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รสนิยมทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติหรือต้นกำเนิดทางชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง) ไว้ในประวัติของคุณหรือใน element14

ในระหว่างที่คุณใช้งาน element14 คุณอาจส่งผ่านข้อมูลให้แก่เราและ/หรือผู้ร่วมให้ข้อมูลอื่นๆ ในบริบทของคำถามและความเห็นต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการโต้ตอบกันขึ้น ข้อมูลนี้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ก็จะถูกเก็บไว้ตามนโยบายนี้เท่าที่คุณได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ในช่วงเวลาเหล่านี้

ข้อมูลใดที่มีการแลกเปลี่ยนในระหว่างที่คุณสนทนาออนไลน์กับผู้ร่วมให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งจะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้ในการปรับปรุงการบริการลูกค้า การตรวจสอบ และความปลอดภัยในเบื้องต้น แต่การเข้าร่วมของคุณในสภาพแวดล้อมของ element14 จะไม่ถูกบันทึกไว้ ยกเว้นการค้นหาติดตามที่กล่าวถึงด้านล่าง การเก็บอีเมลในเซิร์ฟเวอร์อีเมลของเราที่ส่งผ่าน element14 และการบันทึกข้อมูลลงทะเบียนและข้อมูลประวัติของคุณ

เราจัดเก็บและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

ข้อมูลลงทะเบียนและข้อมูลประวัติของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร และเราหรือบริษัทอื่นใดในกลุ่มอาจนำไปใช้:

การยินยอมทางการตลาด การเลือกเข้าร่วม/เลือกไม่เข้าร่วม หรือรายละเอียดการตั้งค่าอื่นๆ ที่เราได้รับในเว็บไซต์หรือบริการอื่นที่เราเป็นผู้ดำเนินงาน จะถูกบันทึกและจัดการแยกจากการตั้งค่าหรือความยินยอมใดๆ ใน element14 แต่คุณสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ของเราได้ตลอดเวลา

น่าเสียดายที่การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยในข้อมูลที่คุณส่งผ่านมายังเว็บไซต์ของเราได้ การส่งใดๆ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนที่เข้มงวดและคุณลักษณะพิเศษด้านความปลอดภัยในการพยายามป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

ใครบ้างเราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้ทราบ

เราอาจจำเป็นหรือต้องการใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับบุคคลอื่นในจำนวนจำกัดด้วยเหตุผลต่างๆ

สำหรับ element14

Jive Software, Inc. (Jive) เป็นบริษัทที่ให้บริการแพลตฟอร์มแก่ element14 Jive อาจจำเป็นต้องเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นครั้งคราวเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับ element14 ดังนั้น จึงอาจเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของคุณใน element14 โดยทางอ้อม แม้ว่าจะไม่ประมวลผลข้อมูลของคุณไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม Jive มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งสามารถดูได้ที่ http://www.jivesoftware.com/legal

โปรดทราบว่าข้อมูลใดที่คุณเลือกที่จะให้ปรากฏเมื่อตั้งค่าบัญชีของคุณ และข้อมูลใดที่คุณแสดงไว้ในประวัติที่แก้ไขแล้ว จะมีการเปิดเผยต่อผู้ร่วมให้ข้อมูลอื่นๆนอกจากนี้ โปรดทราบว่าชื่อผู้ใช้ของคุณและข้อมูลที่คุณส่งหรือสร้างขึ้นจะปรากฏต่อผู้เข้าร่วมทุกคนใน element14 ความเห็น การโพสต์ และการกระทำต่างๆ ของคุณจะเป็นที่เปิดเผยโดยทั่วไปเช่นกัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษอันแท้จริงของชุมชน element14

หากคุณไม่สบายใจกับคุณลักษณะเช่นนี้ โปรดอย่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม element14

หรือสำหรับธุรกิจของเรา

เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการและตัวแทนของเรา ซึ่งจะช่วยเราดำเนินการหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาธุรกิจของเรา (ซึ่งอาจรวมถึงบริษัทอื่นๆ ภายใน Premier Farnell Group และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามที่ได้มาตรฐาน) เรากำหนดให้ผู้ให้บริการและตัวแทนเหล่านั้นรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในบางครั้งเพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการหรือตัวแทนในประเทศต่างๆ (เช่น สหรัฐฯ) ซึ่งไม่มีการปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกับที่คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับในประเทศของคุณ หากเราทำการถ่ายโอนดังกล่าว เราจะทำสัญญาเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องในระดับเดียวกับที่จะได้รับหากยังคงอยู่ในประเทศของคุณ

นอกจากนี้ ผู้ร่วมให้ข้อมูลอาจประจำอยู่ในประเทศต่างๆ นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ เมื่อข้อมูลถูกส่งผ่านไปยังผู้ร่วมให้ข้อมูลใดตามเงื่อนไขของนโยบายนี้ ผู้ร่วมให้ข้อมูลนั้นจะต้องรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลของคุณ

เพื่อป้องกันอาชญากรรม ความปลอดภัย และการกำกับดูแล

คุณควรต้องรับทราบว่าเราอาจส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งร้องขอข้อมูลนั้นด้วยเรื่องการกระทำความผิด เมื่อเราแน่ใจตามสมควรเกี่ยวกับพฤติการณ์แวดล้อมการร้องขอนั้นแล้ว หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับและการร้องขอใดๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายจากรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล

ความปลอดภัย

เราถือว่าความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเรื่องสำคัญมาก element14 ใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Socket Layer (SSL) เพื่อปกป้องข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน นอกจากการเข้ารหัสซึ่งสร้างช่องทางที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันผู้อื่นลอบเข้ามาในเครือข่ายแล้ว SSL มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อตรวจสอบตัวตนของฝ่ายต่างๆ และความสมบูรณ์ของข้อความ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความจะไม่ถูกแก้ไขกลางทาง

ข้อมูลของคุณและข้อมูลที่คุณแสดงจะได้รับการรักษาและจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะต้องมีรหัสผ่าน ซึ่งมีการจำกัดการเข้าถึงรหัสผ่านด้วย เทคโนโลยีไฟร์วอลล์ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต และเซิร์ฟเวอร์จะมีการสำรองข้อมูลทุกวัน โดยข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะอยู่ในสถานที่ปลอดภัย

การใช้คุกกี้

เราหรือ อาจได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปของคุณจากการใช้ไฟล์คุกกี้ "คุกกี้" คือข้อมูลขนาดเล็กที่ element14 ส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ คุกกี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุง element14 และสามารถให้บริการที่ดีขึ้นและมีลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น โดยจะจดจำคุณเมื่อคุณกลับมายังเว็บไซต์และช่วยให้การค้นหาของคุณรวดเร็วขึ้น เป็นต้น)

คุณสามารถปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ได้โดยเปิดใช้งานการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกการตั้งค่าแบบนี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของ element14 ได้  ระบบของเราจะใช้คุกกี้เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ element14 เว้นเสียแต่คุณได้ปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ไว้เพื่อให้ปฏิเสธคุกกี้

ทางเลือกของคุณ

คุณเป็นผู้ตัดสินว่าเราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร หากคุณไม่สบายใจกับข้อเสนอของเราในการใช้ข้อมูลของคุณในระหว่างที่ให้บริการ element14 โปรดทราบว่าเราเสียใจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข element14 และเงื่อนไขในการเข้าร่วมของคุณได้อย่างอิสระ โปรดอย่าตั้งค่าบัญชี element14 หากคุณคัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่กล่าวไว้ในนโยบายนี้

หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลที่คุณให้แก่เราเมื่อลงทะเบียนหรือใช้ element14 ในลักษณะใดๆ ตามที่เสนอไว้หลังจากการลงทะเบียน โปรดทราบว่าคุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลาโดยติดต่อไปยังผู้ดูแลระบบของ element14 ที่communitymanager@premierfarnell.com  

สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์เข้าถึงบันทึกส่วนบุคคลของคุณที่เก็บไว้ในไฟล์ของเรา โดยเขียนคำร้องมาที่เราและชำระค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับเรา

Premier Farnell plc is the holding company of the Premier Farnell plc group of companies. When we refer to “Group”, “Company”, or “we”, “our” or “us” in this notice, we mean Premier Farnell plc and each of its subsidiary companies, which include the Newark element14 companies in the Americas, the Farnell element14 companies in Europe, the element14 and e絡盟 companies in Asia Pacific and Cadsoft Computer GmbH in Germany and USA.